Załóż konto

Regulamin

Regulamin korzystania z usługi WirtualnySpacer360.pl

Postanowienia regulaminu

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Poniższy Regulamin, określa zasady świadczenia usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego WirtualnySpacer360.pl oraz zasady korzystania z tych usług i ochrony danych osobowych Użytkownika.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Serwis internetowy WirtualnySpacer360.pl, dostępny pod adresem internetowym www.wirtualnyspacer360.pl, prowadzony jest przez firmę InfoImagine z siedzibą w Warszawie.

§ 2 Definicje

1. Usługodawca – Infoimagine z siedzibą w Warszawie, NIP 8881454891, REGON 140752384

2. Użytkownik – każdy podmiot lub osoba fizyczna, które w jakikolwiek sposób korzystają z Usługi.

3. Serwis – oprogramowanie udostępniane w modelu SaaS (Software as a Service płatnie lub nieodpłatnie przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.wirtualnyspacer360.pl.

4. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do funkcjonalności Serwisu. 

5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

§ 3 Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością.

2. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta poprzez zastosowanie Serwisu w prowadzonej przez niego działalności. 

3. Usługodawca zastrzega, że System jest udostępniany Użytkownikowi „as it is”, czyli takim, jaki jest. Proces rozwoju i aktualizacji Systemu uzależniony jest od polityki stosowanej przez Usługodawcę.

4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5. Dostęp do Serwisu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych

§ 4 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą. b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 7 października 2023 r.

Kontakt

Skontaktuj się z nami! Chętnie poznamy Twoje oczekiwania oraz udzielimy wszelkich niezbędnych informacji o naszych usługach.


Lipowa 42D/lok. 40

05-803 Pruszków

(+48) 799 780 725

kontakt@wirtualnyspacer360.pl

Infoimagine

Nasze aplikacje dla rynku nieruchomości


Copyright Infoimagine.com © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone

UWAGA: Specjalna promocja LifeTime!

  • Oferta LifeTime obowiązuje tylko do 28 lutego.
  • Płacisz tylko raz 99 zł, “używasz do końca życia”.
  • Teraz aż 10 spacerów on-line!

Kreator wirtualnych spacerów WirtualnySpacer360.pl jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.